KVALITEEDI- JA KESKKONNAPOLIITIKA


MEIE ETTEVÕTTE ÜLDSTRATEEGIAKS on olla kliendikeskne, pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning hoida optimaalset kvaliteedi ja hinna suhet, tagades sealjuures keskkonna säilimise, saastamise vältimise, töötajate töötervishoiu ja –ohutuse ning ressursside optimaalse kasutamise.

Visioon

  • Oleme eelistatud ja tunnustatud jäätmekäitlusteenuse pakkuja Lõuna-Eesti piirkonnas.
  •  Ettevõtte kaubamärki samastatakse kvaliteetse teenuse osutamisega.


Missioon

Aidata hoida Eesti ettevõtetel ja elanikel ohtlikest jäätmetest puhast ja elutervet looduskeskkonda.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika on :

  • Tegutseda vastavuses kehtivatele riiklikele ja kohalikele õigusaktidele ning muudele nõuetele, mida ettevõte on kohustatud täitma;
  • Tagada klientide jm huvipoolte nõuete ja vajaduste arvestamine ja nende täitmine;
  • Tagada teenuse kvaliteet ja tähtaegsus ning muude kliendile antud lubaduste täitmine;
  • Suurendada järjepidevalt keskkonnategevuse tulemuslikkust;
  • Keskkonnaohu vältimiseks ja vähendamiseks hoida oma tegevusega kaasnevad olulised aspektid pideva kontrolli all, hinnata regulaarselt oma tegevusega seonduvaid keskkonnamõjusid;
  • Arendada jäätmete taaskasutusvõimalusi, eelistatult rakendada tehnoloogiaid, mis saastavad minimaalselt keskkonda;
  • Hoida ajakohasena oma keskkonnaalased eesmärgid ja –tegevuskavad;
  • Informeerida ettevõtte töötajaid nende tegevusest tulenevatest võimalikest keskkonnamõjudest ning ettevõtte keskkonnaalasest tegevusest ja poliitikast.

Keskkonnasõbralikult koos!