Kvaliteedi ja keskkonna poliitika

MEIE ETTEVÕTTE ÜLDSTRATEEGIAKS on olla kliendikeskne, pakkuda kvaliteetseid tooteid ja teenuseid ning hoida optimaalset kvaliteedi ja hinna suhet, tagades sealjuures keskkonna säilimise, saastamise vältimise, töötajate töötervishoiu ja –ohutuse ning ressursside optimaalse kasutamise.

Visioon

2020. aastal: stabiilne kasum, turuliider põhitegevuses, nutikas teenindus, ressursside efektiivne kasutamine, arengud uutes valdkondades ja piirkondades, professionaalne meeskond, kõrge tööanja maine.


Missioon

Kasutades moodsat tehnoloogiat ja omandatud kogemusi ja professionaalset meeskonda loome klientide ootustele vastava puhtama keskkonna.

Ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

AS Epler & Lorenz keskkonnapoliitika on:

  • kvaliteetse, klientide nõudmisi rahuldava, töötaja- ja keskkonnasõbraliku jäätmekäitluse (s.h. ohtlike jäätmete käitluse) teenuse pakkumine;
  • keskkonnasaastamise vältimine või selle vähendamine jäätmete veol ja käitlemisel, teede ja haljastute hooldamisel ning ettevõtte üldises majandustegevuses;
  • materjali- ja energiaressursside säästlik kasutamine;
  • taaskasutatavate jäätmete käitlemise mahu suurendamine eesmärgiga anda need tagasi ringlusse ja vähendada selliste jäätmete ladestamist prügilasse;
  • keskkonna- ja inimsõbraliku ning võimalikke riske arvesse võttes ohutu töökeskkonna loomine, tagamine ja pidev parendamine.

 

AS EPLER & LORENZ juhtpõhimõtted juhinduvad Eesti Vabariigi ja kontserni töötervishoiu, tööohutuse, keskkonna- ja kvaliteedinõuetest ning järgivad standardite ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 ning EÜ määruse nr 1221/2009, muudetud määrustega 2017/1505/EL ja 2018/2026/EL, nõudeid.
AS EPLER & LORENZ töötervishoiu, tööohutuse, keskkonna- ja kvaliteedijuhtimise juhtpõhimõtted on ettevõtte juhtimissüsteemi aluseks, määrates ära keskkonda säästva, elutsükli vaadet arvestava ning kvaliteeti ja ohutut töökeskkonda tagava tegevuse suuna ning põhimõtted.

Keskkonnasõbralikult koos!